แสดงจำนวนเด็กอายุ 0-5 ปี แยกตามสถานบริการ

รหัส ตำบล อำเภอ จังหวัด ชาย หญิง รวมแยกตำบล
940501 มายอ มายอ ปัตตานี 190 149 339
940502 ถนน มายอ ปัตตานี 135 124 259
940503 ตรัง มายอ ปัตตานี 148 110 258
940504 กระหวะ มายอ ปัตตานี 157 143 300
940505 ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 398 349 747
940506 ลางา มายอ ปัตตานี 276 240 516
940507 กระเสาะ มายอ ปัตตานี 156 169 325
940508 เกาะจัน มายอ ปัตตานี 214 213 427
940509 ปะโด มายอ ปัตตานี 198 173 371
940510 สาคอบน มายอ ปัตตานี 120 105 225
940511 สาคอใต้ มายอ ปัตตานี 100 74 174
940512 สะกำ มายอ ปัตตานี 142 154 296
940513 ปานัน มายอ ปัตตานี 61 53 114
รวมทั้งอำเภอ
2295 2056 4351